8 maart 2008

Oud boek

Vandaag arriveerde E. Stanley Jones' "Is het Koninkrijk Gods Werkelijkheid"? Een vergeelde, muffig ruikende literaire schat in 1948 verschenen bij Uitgeverij H.J. Paris te Amsterdam.

De vertaalde boeken van Jones zijn helaas alleen nog maar te vinden in antiquariaten en in huisbibliotheken. Hij was zijn tijd ver vooruit en wat hij schrijft getuigt van een enorme realiteitszin. Ik hoop dat een Nederlandse uitgever de moed en visie heeft om zijn boeken weer uit te geven. Tot dan zijn we aangewezen op de originele Engelse uitgaven, antquariaten en o.a. http://www.veilingkijker.nl/

Hieronder een klein stukje uit hoofdstuk drie. Als je geen zin hebt, gewoon niet verder lezen. maar ik wil graag mijn enthousiasme voor deze schrijver met jullie delen.
HOOFDSTUK III
IS HET KONINKRIJK GODS REALITEIT?


Sommige mensen zullen bereid zijn toe te geven, dat de wijze, waarop Jezus in het leven stond realistisch was en niet idealistisch, en dat Hij, persoonlijk de werkelijkheid personificeerde, maar er toch aan twijfelen, of de boodschap, die Hij bracht, wel realistisch is. Zijn boodschap was het Koninkrijk Gods. Dat was het begin en het einde van alles wat Hij leerde en het punt, waarom alles draaide wat Hij deed. In Zijn evangelie heet het: .. Jezus ging het land door ... predikende de Blijde Boodschap van het Koninkrijk." En dat was ook logisch. Als er een God bestaat, dan moet die God ook een doel gehad hebben met het scheppen van de wereld, er moet een gedachte aan ten grondslag liggen, er moet een leidend principe zijn, waardoor alles bestuurd wordt. Die gedachte, dat principe kan geen andere naam dragen dan het Koninkrijk Gods. De een¬voudigste definitie van het Koninkrijk heeft Jezus gegeven in het Onze Vader: .. Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde." De tweede zin is een verklaring van de eerste: Het Koninkrijk van God is het geschieden van de wil van God op aarde, zoals hij geschiedt in de hemel! En hoe zou de wil Gods in de hemel geschieden? Ten dele, nu eens wel en dan niet? In het persoonlijke, maar niet in het algemene, niet in de collectiviteit? Wie zulke vragen stelt, heeft ze zelf al beantwoord. Klaarblijkelijk is het de bedoeling, dat het gehele leven door eenzelfde gedachte beheerst worden zal. dat er geen dingen zullen zijn, die daar buiten vallen, het leven moet totalitair zijn, volkomen totalitair. Het Koninkrijk Gods is de grote conceptie, het Plan, het Doel, de wil die alles verenigt tot een groot geheel, en die het verlost, door er samenhang, betekenis en doel aan te geven.
Wanneer God niet zulk een plan had voor de wereld, zou Hij dan nog God zijn? Bij een Afrikaanse stam bestond de volgende voorstelling: .. God is goed en wil het goede voor iedereen, maar jammer genoeg heeft Hij een halfwijze tweelingbroeder, die altijd tussenbeide komt als God iets doen wil. Die halfwijze broer bederft alles, zodat God nooit een kans krijgt." Dat is een eigenaardige voorstelling van zaken, maar als God de wereld geschapen heeft, zonder te zorgen dat die wereld op de een of andere manier draaien kan, 'zonder er een betekenis in te leggen en een einddoel te stellen, dan had God geen halfwijze tweelingbroer maar dan was Hij, wanneer het met alle eerbied toegestaan is het uit te spreken, zelf half-wijs. Hij is halfwijs, als Hij een poging doet om de zielen te redden en het hele maatschappelijke leven daarbij laat voor wat het is, of erger, het uitlevert aan de Mammon, om er naar willekeur over te heersen. Wie gelooft dat een halve God over een halve werkelijkheid regeert, gelooft in een half-wijs God. Maar mij lijkt het waarschijnlijker, dat onze opvattingen, die uitgaan van de veronderstelling, dat God slechts een halve regeerder is, half-wijs zijn, omdat zij slechts half-Christelijk zijn. God moet een plan hebben en dat plan is het Koninkrijk Gods. Gods wet voor het menselijk leven.

2 opmerkingen: